Вещи, которыми стоит поделиться!
Start Page Агыйдел повесте турында сочинение


Агыйдел повесте турында сочинение


Катнаш 1 ?с?рне сюжет-композиция ,тел-стиль ягыннан анализлау Повестьне? эчт?леген? т?шен?. ?ст?м? чыганаклар бел?н эшли бел?. Повестьны? ист?лекк? корылган булуы. Пейзаж, аны? ???мияте Бс? 1 ?с?рне сюжет-композиция ,тел-стиль ягыннан анализлау Укучыларны? белемн?рен камилл?штер? ??г?м?, уку, д?фт?рд? эш, сораулар т?з?. М?ст?кыйль р?вешт? ?с?рне ?йр?н?, анализлый алу. Шигырьне ч?чм? формада язып килерг?. Уку,сорауларга ?авап бир? С?нгатьле уку, ??г?м? ,сорауларга ?авап бир?. Юнысны? тормыш юлы, и?аты турында белешм?. Д?реслект?ге бирем буенча эш. Татар ?д?биятын укытуны? максатлары: матур ?д?бият текстларын форма ??м эчт?лек берлегенд? а?лап кабул ит?, т?п ?д?би-тарихи м?гъл?матларны ??м ?д?би-теоретик т?шенч?л?рне бел?; д?ньяга гуманлы караш, гражданлык тойгысы, патриотизм хисл?ре, ?д?биятка ??м халыкны? м?д?ни кыймм?тл?рен? ярату ??м х?рм?т булдыру, ягъни рухи д?ньясы бай булган ш?хес т?рбиял??; ?д?би текстны эмоциональ кабул ит?не, образлы ??м аналитик фикерл??не, и?ади к?заллауны, китап укучы культурасын ??м автор позициясен а?лауны, с?нгать т?рл?ре бел?н берлект? ?д?биятны? с?з с?нгате буларак ?зенч?леге турында карашны; матур ?д?бият ?с?рл?рен м?ст?кыйль уку ихтыя?ын; укучыларны? телд?н ??м язма с?йл?мен ?стер?; ?д?бият белемене? нигез т?шенч?л?рен? ??м ?д?бият тарихыны? т?п факторларына нигезл?неп, ?д?би ?с?рне уку ??м анализлау; ?с?рл?рд?ге конкрет-тарихи ??м гомумкешелек эчт?лекне аерып ала бел?; телд?н ??м язма чыгышларда ?д?би тел байлыгыннан д?рес файдалана бел? к?некм?л?ре булдыру. ??г?м?, с?нгатьле уку, образларга характеристика бир?. Риваять , легендаларны? аермалы ??м охшаш якларын к?рс?т?. Кисекбаш образы, аны сыйфатлауда кулланылган гиперболик алымнар. Риваять , легендаларны? аермалы ??м охшаш якларын к?рс?т?. Студент яшьл?рне? авылда а?-белемне к?т?р? ?чен к?р?шл?ре. Тормыш авырлыгын ?и??г? ярд?м итк?н сыйфатлар. Баланы? рухи д?ньясын тормышчан ситуацияд? ??м т?г?л детальл?р ярд?менд? ачып бир?. Анага эчкерсез м?х?бб?т хисл?ре. ?с?рне? идеясе, т?п герой образы 8 Театр артистлары Фатыйма Ильская, Г?лсем Камская Театр артистлары Фатыйма Ильская, Г?лсем Камская 1 9 Ш?риф Еникеев Ш?риф Еникеев. Тормыш юлы ??м и?аты. ?с?рг? иллюстрацияле китап бите ясарга. Анда туган телне? б?еклеге чагылдырылу.


?дипне? тормыш ??м и?ат юлыннан т?п фактларны бел?.


Шагыйрьне? татар поэзиясенд? тоткан урыны. XX гасыр башындагы и?тимагый фикерне? шагыйрь и?атында чагылышы. Лирик геройны? Мокамайга м?н?с?б?те 5 Х?с?н Туфан. ?д?би ?с?р эчт?леген а?лауга м?н?с?б?тле ?зл?штерелерг? тиешле м?сь?л?л?р План т?з? ??м бирелг?н план буенча с?йли бел?. Гаяз Исхакый 3 Татар драматургиясен ?стер?г? кертк?н ?леше. Белем алу гам?лл?рене? структурасын ??м принцибын стандарт ?зе а?лата: Структурасы — теория ярд?ме бел?н, ?д?би ?с?рл?рг? анализ ясап, эчт?лек табу. С?нгатьле с?йл?м к?некм?л?рен ?стер?. Х?кимне? ?зе?? ошаган бер шигырен ятларга яис? ?ырын ?йр?нерг?. Аларны? ?ыйнаклыгы, фикер тыгызлыгы, шигърилеге, телбиз?к чаралары. Акчарлаклар 4 Х?с?н Туфан. Акъ?би образыны? бирелеше, ?с?рне? идея-проблематикасы турында ш?хси фикер ?йт? бел?. Гыйлемне явызлыкка т?гел, ш?фкатьлелекк? хезм?т иттер? идеясе.

You may look:
-> тезисы понятия виды тезисов привести примеры тезисов основные правила конспектирования
Тормыш юлы ??м и?аты.
-> видеоурок изготовление куклы из поролона

Видео по теме

:
Tatar World
агыйдел повесте турында сочинение -> драйвер на адаптер usb ethernet 10 100 lan
Аларны? темаларын билгел??, идеясен ачу.
-> бланк приложение 2 к приказу саэ 3 05 443 от 27 07 2004
Авторны? кешел?рд? яхшылык сыйфатларыны? кими баруга борчылуы.
-> видеоурок как поставить водный знак на фото
Д?реслект?ге бирем буенча эш.
->SitemapАгыйдел повесте турында сочинение:

Rating: 86 / 100

Overall: 53 Rates